Privacyverklaring

MBOwebshop.nl, als onderdeel van SLB Diensten BV en Slim BV, is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor beider activiteiten. Daarom willen wij u in dit privacybeleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop SLB Diensten BV en Slim BV persoonsgegevens verwerken van klanten en gebruikers van onze digitale diensten en websites.

SLBdiensten BV / Slim BV verwerkt persoonsgegevens op drie gronden:
• uitvoering van de overeenkomst;
• gerechtvaardigd (bedrijfs)belang;
• of voor de gevallen waarin u toestemming geeft.

Wanneer en waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?

• Wanneer u producten en/of diensten afneemt.
• Wanneer u contact heeft via telefoon, e-mail, social media of websites.
• Wanneer u toestemming heeft gegeven.
• Voor de uitvoering en voorbereiding van overeenkomst(en) en financiële afwikkeling hiervan.
• Wanneer een andere partij de levering uitvoert, verstrekken wij alleen noodzakelijke persoonsgegevens aan deze partij.
• Wanneer u via SLB Diensten BV / Slim BV een licentie afsluit om u te kunnen informeren over de mogelijke licentiewijzigingen.
• Voor (interne) analyses marktonderzoek, statistische doeleinden en procesverbetering.
• Om klanten/gebruikers/bezoekers van haar (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden.

Hoe lang bewaart SLB Diensten BV / Slim BV uw gegevens?

SLB Diensten BV / Slim BV bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk en nooit langer dan wettelijk is toegestaan. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht op inzage in uw eigen persoonsgegevens. Dat kan onder andere via ‘Mijn MBOwebshop.nl’. Wanneer gegevens onjuist zijn, dan kunt u deze laten corrigeren. Ook heeft u recht op gegevensoverdracht. Dat betekent dat u de gegevens die SLB Diensten BV / Slim BV verwerkt aan een andere partij kunt laten overdragen. Wilt u uw gegevens bij SLB Diensten BV / Slim BV laten verwijderen? Dat is mogelijk vanaf het moment dat u geen (financiële) verplichtingen meer heeft bij SLB Diensten BV / Slim BV.

Wijzigingen

SLB Diensten BV / Slim BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Slim een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop Slim uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website(s), of in nieuwsbrieven.

Contact

Uiteraard worden persoonsgegevens van klanten, gebruikers van onze diensten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houden SLB Diensten BV en Slim BV zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerkingen zijn SLB Diensten BV en Slim BV, ieder voor zich, beiden gevestigd Vierwindenstraat 149, 1013 LA Amsterdam.

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan: SLB Diensten BV / Slim BV, t.a.v. de Privacy Officer, Postbus 58003, 1040 HA Amsterdam of e-mail: privacy@slim.nl / privacy@slbdiensten.nl.

Hier kunt u ook terecht met vragen over de (mogelijke) verwerking, aanpassing, aanvulling of verwijdering van uw gegevens. Als u van mening bent dat SLB Diensten BV / Slim BV niet goed omgaat met uw persoonsgegevens kunt u een klacht indienen bij SLB Diensten BV / Slim BV. Wanneer u van mening bent dat SLB Diensten BV / Slim BV niet juist heeft gehandeld naar aanleiding van uw opmerking of klacht, dan kunt u bij de Autoriteit Persoonsgegevens een melding achterlaten via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Amsterdam, 22 mei 2018

Download de complete uitgebreide versie van dit privacy statement.